KİRALAMA KOŞULLARI

KİRALAMA KOŞULLARI

Bu sözleşmede kiraya veren Ais Otomotiv Turizm San.Tic.Ltd.Şti.(HEROCAR) Ihlamurkuyu Mah. Erenler Sok. No:3 Ümraniye İSTANBUL  KİRALAYAN........................................................................................aynı sayfada ve ek sayfalarda imzası bulunup kira karşılığında kullanmak üzere alan da `KİRACI` olarak adlandırılacaktır.
GENEL KOŞULLAR
A-Kiralayan mülkiyetinde (sorumluluğunda) bulunan aracı, aşağıda belirtilen koşullara uyulması şartıyla kiracıya araç teslim formunda belirlenen süre ve bedelle kiraya verilmiştir.
B-Kiracı Kiralama tarihinin bitiminde aracı kiralayandan onay almadan uzatamaz ve teslim etmek zorundadır. Teslim etemediği takdirde araç çalıntı sayılacak yasal işlemler derhal başlayacaktır.
C-Kiracı bu sözleşmeyi imzalamakla aracı hasarsız, faal vaziyette yedeği ile birlikte beş lastiği, avadanlıkları ilgili belgeleri ile teslim aldığını, aksine bir anlaşmaya varılmadıysa sözleşmede yazılı gün ve saatte, aynı şekilde, alındığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir.
D- Kiracı, kira süresini uzatmak istediği taktirde en az 48 saat öncesinden haber vererek(araç müsaitse) web sitesi üzerinden uzatma bedeli hesaplanır ve ödeme derhal yaparak uzatabilir.
E-Her hangi bir sebepden dolayı aracın değiştirilmesi durumunda bu sözleşmede geçerli maddeler ikame araçlar içinde geçerli sayılacaktır.
F-Kiranın başlangıç bitiş tarih ve saatleri düzenlenen araç teslim formunda belirlenecektir.
1- Kiracı aracı aşağıda belirtilen durumlarda kullanamıyacağını kabul eder.
a- Gümrük yasası ve T.C kanunlarınca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayrikanuni işlerde,
b- Başka bir aracın yada hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde, yüklenerek taşınmasında,
c- Yarış, hız tayini rally, sağlamlık denemesi, motorlu sporlar ile normal trafik’e kapalı uygun olmayan yollarda,
d- Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve  bagaj dışı yük ve patlayıcı, parlayıcı maddeler taşınmasında.
e- Alkol ve uyuşturucu maddelerin etkisi altında
f- Ödeme şekli ne olursa olsun, ivaz karşılığında yolcu yada mal taşıma
2-  Kiralayanın onayı olmaksızın, kiracı aracı üçüncü şahıslara kullandıramaz. Kullandıra bilmesi için şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydettirmeye ve ek şöför ücretini ödemeye mecburidir.
3- Kiracı aracı trafik kurallarına uygun ve güvenliği sağlayacak biçimde emniyetli bir yere kapalı ve kilitli park etmekle yükümlüdür.
4- Kiracı aracı kiralayana teslimi anında, araca ait resmi belgeleri (Motorlu Araç Tescil Belgesi,Sigorta Poliçesi Motorlu Araç Trafik Belgesi, Plakalar) iade etmediğinde bunları getirinceye kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi kayıp halinde yenilerinin alınmasının giderlerini ödemekle yükümlüdür.
5- Aracın kiracının kusurundan dolayı yetkili makamlarca müsaderesi veya el konulması halinde geri alınması için yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar ve iş kaybı kiracıya aittir. Aracın geri alınamaması durumunda araç bedeli kiracı tarafından kiralayana nakit olarak ödenir.
6- Trafik cezaları otoyol geçişleri ve yakıt giderleri  kiracıya aittir. Aracın çekilmesi sırasında meydana gelen hasar kiracıya ait olup aracın trafikçe alıkonulması durumunda bu süre aracın kiralama süresine dahil edilir.
7- Kiracı aracın kiralayana iadesinden sonra araçta bırakılan her hangi bir eşyadan sorumlu tutulamaz.
8-Kirli gelen araçtan aracın durumuna göre 50 TL yıkama veya 400 TL `Oto Kuaför` ücreti alınır.
9- BAKIM
Kiracı kira süresi içinde vasıtanın periyodik bakımını (Yağlama, Yağ değişimi vb. gibi) kiralayanın en yakın bürosuna baş vurarak ücretsiz yaptırılacaktır. Bunun mümkün olmadığı hallerde bakımı Hero rent a car’a bilgi vererek yaptıracak kira dönüşünde ücret kiracıya ödenecektir.
ÖDEME
Kira bedeli peşin alınır. Kiracı kira süresini uzatmak isterse ücreti derhal ödemelidir. Bir günlük kira 24 saatlik süredir. Haftalık veya aylık süreler 7 gün 15 ve 30 gün üzerinden hesap edilir. 3 saati geçen gecikmeler tam gün olarak hesap edilir.
Fiyatlara üçüncü şahıslara karşı sorumluluk sigortası (poliçe sınırları içerisinde) araç bakım ve belirlenen km dahil dir KDV hariçtir.
Km sınırları ve ücretleri araç teslim formunda belirtilecektir.
SİGORTA
Kiralayan araçları Kara Yolları Trafik Kanunu uyarınca 3. şahıslara karşı yasal poliçe sınırları içinde Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası ile Sigortalanmıştır.
Kiralayan 1.2.3. şahıslara zarar veren kazalar ölüm ve yaralanma sonucu doğacak sorumluluğu her araç için akdedilmiş mecburi mali mesuliyet sigortaları teminat halleri dahilinde kalmak şartıyla sigorta şirketlerinden istifade ettiği tazminat miktarında yüklenir. Bu hallerin üstünde kalan kısmı kiracıya rucu eder.
Kiracı oluşacak kazalarda kusurlu ise aracın iş kaybı veya ikame aracın kirası ayrıca alınır.
Kiracı kiraladığı aracın çalınmasından veya her türlü kaza sonucu uğrayacağı zarardan itirazsız sorunludur. 
 Araçlarda her kaza başına Araç Kasko bedelinin %2 si kadar muafiyet uygulaması yapılır, kazada kusurlu tarafın bizim aracımız olması durumunda araç kasko bedelinin %2 si muafiyet bedeli kiracıdan tahsil edilir.Kiracı kira başlangıcında Cdw(Tam kasko satın alarak muafiyet,park halinde çarpma,mini hasarlarda kaza raporu aranmama gibi durumlardan faydalanabilir.
a- Kiracının doktor raporu ile saptanmış engelleyici bir durumu yoksa kazayı kiralayana hemen haber verecektir.
b- Kiracı her ne şekilde olursa olsun araca müdahale etmeyecektir.
c- Kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamdan alınmış olayın oluş biçimini ayrıntılı olarak belirten bir kaza raporu tesbit zaptı şahit isim ve adresleri ile benzeri bilgi belgeleri ayrıca alkol raporunu kiracı kiralayana en geç 48 saat içinde teslim edecektir.
d- Çalınma halinde kiracı derhal  kiralayana haber verecektir araç bulununcaya veya sigortadan ödemesi yapılıcaya kadar gecen sürenin bedeli kiracıya aittir.
e-Bütün sigortalar kira sözleşmesinde belirtilen süre kapsamında geçerlidir
10- TAMİRAT: 
Tabi kullanma ve eskime sonucunda yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralayana aittir. Normal kullanım harici ihmal ve hatalı kullanım sonucu (yağsız susuz kullanım lastik yarılması gibi) yapılan tamirat yedek parça ve lastik değiştirme iş kaybı aracın alındığı yere getirilmesi için yapılan masraflar kiracıya aittir.
11- Kiracı hiçbir şekilde sözleşmeden doğan hakları yada aracı ve içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik ve terhin edemez ve bunları kiralayana zarar verecek şekilde kullanamaz.
12- Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça bu ve ek sözleşmede dahil  şartlardaki herhangi bir değişiklik veya ilave hükümsüzdür.
13- Kiracının belirtilen şartlardan herhangi birine uymaması durumunda kiraya veren aracını derhal geri alabilir, dilerse peşin verilmiş kira bedelini irad edebilir.
14- Kiralayan sebep göstererek tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesh edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir.
15- Kiracı aracı sözleşmede ön görülen tarihten önce teslim ederse ücret iadesi isteyemez. Kiraya veren dilerse sözleşmedeki kalan sürenin kirasını talep edebilir.
16- Araç uzatma kira ve ek bedellerin ödeme tarihinden en geç üç gün içerisinde ödenmemesi  halinde kiraya veren sözleşmeyi fes eder 15 .maddeki fesih şartları uygulanır.
17- Kiraya veren aracın kötü kullanımını tesbit ettiğinde sözleşmeyi fes etme hakkına sahiptir.
18-SİGORTA TEMİNATI DIŞINDA KALAN HALLER:
a- Kaza ve alkol raporunun olmadığı durumda
b- Kazanın sözleşmede adı yazılı olmayan bir sürücünün yönetimin de meydana gelmesi halinde.
c- Sürücünün kaza sırasında alkol veya uyuşturucu etkisi altında olduğu durumlarda.
d- Sürücünün geçerli ehliyete sahip olmadığı durumlarda.
e-Kazada karşı araçların değer kaybı ve iş kaybı talepleri.
f- Trafik kurallarının ihlali ve aşırı hız dolayısıyla meydana gelen kazalar.
g- Sürücünün %100 kusurlu olduğu durumda.
h- Başka bir aracın yada haraket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesi, itilmesi yüklenerek taşınması
yolcu sayısı üzerinde yolcu. Her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı, parlayıcı maddeler taşınması sırasında meydana gelen kaza ve hasarlar.
j- Sigara ve emsali yakıcı bir maddenin tesiri ve alevli bir yangın başlangıcı olmaksızın husula gelen yanıklar.
k- Aracın döşemesinde meydana gelen yanık,lastik yarılmaları sigorta dışında olup, bu durumda meydana gelecek hasarlardan tamamen kiracı sorumludur.
19-Alkollu iken yazılan cezalar ve masraflar ayrı tutularak 2000 TL (ikibin TL) cezai şart uygulanır.
20-Araç uzatma işlemlerinde kira sözleşmesi dikkate alınmaz o tarihte internet sitesinde geçerli olan fiyat tarifesi uygulanır.
21-Trafik cezaları EGM sisteminden sorgulanır ve kiracıya bildirilir. Bildirim yapıldıktan sonra 7 gün içerisinde ödenmeyen cezaya günlük %2 temerrüt faizi uygulanır kiracı bunu itirazsız kabul etmiştir.
22-Kiracı bu ana sözleşmeyi imzalayarak bundan sonraki yapacağı kiralama işlemlerinde araç teslim formu ile kendisi  veya onayı alınarak 3. şahıslara teslim edilecek araçlardan bu sözleşmenin tüm şartlarını itirazsız kabul etmiş olacaktır.
23- Araç teslim formu  bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.Araç bilgileri teslim formuna yazılacaktır.
24-Araç sınıfına göre depozito alınır alınan depozito 15 iş günü sonra iptal ve iade edilir.
25-Sözleşmede verdiğim kredi kartından bu sözleşme ve bundan sonra onayım alınarak yapılacak kiralamalardan ve araç değişimlerinden doğacak kira,ceza ve diğer ödemelerin alınmasını onayladığımı kabul ediyorum.  
26.Taraflar arasındaki anlaşmazlıklar İstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra dairelerinde çözülecektir.
İş bu sözleşme ekleri ile birlikte imzalanarak saklanmak üzere Ais Otomotivde kalacaktır, gerektiğinde resmi makamlarla paylaşılacaktır.
Osmangazi özel otoyol ve Yavuz Sultan Selim köprülerinden geçişler  kiracı sorumluluğundadir. Geçiş ücretleri yüksek olduğundan araç üzerindeki Hgs cihazlarından ödeme yapılamayabilir. Bu durumda sorumluluk ve doğacak cezalar kiracıya aittir.
Resmi makamlarda sözleşmenin aslı geçerlidir.